Vitaminer

D-vitamin (D-25-OH)

D-vitamin är en grupp av fettlösliga steroider som är nödvändiga för att bibehålla normala nivåer av kalcium, magnesium och fosfat. Vitaminet är en av ...de viktigaste steroiderna för människor och förekommer i två fysiologiska former: vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol), varav vitamin D3 är den mest biologiskt aktiva. D-vitaminens huvudsakliga naturliga källa är omvandlingen av kolekalciferol i levern genom en kaskadreaktion som är beroende av solens UVB-strålar. Om du skulle vilja ta reda på om ditt värde ligger inom referensintervallet för vitaminet kan du ta detta testet.

Vitamin B12 (kobalamin)

Vitamin B12, även kallad kobalamin, är viktigt för nervsystemets funktion och bildandet av blodkroppar. Brist kan uttrycka sig på samtliga organ i kroppen o...ch leda till trötthet, sämre reflexer, och i värsta fall även megaloblastisk anemi (makrotär blodbrist). Kroppen kan själv inte producera vitaminet, utan måste få i sig det via kosten. Vegetarianer bör vara uppmärksam på intaget av vitamin B12 genom att komplettera med tillskott, alternativt inkludera berikade produkter i kosten. Detta testet passar dig som vill du vill undersöka om du har en tillräcklig nivå av vitaminet, eller för att se vilken effekt kosten har på dina värden.

Homocystein

Homocystein kan visa om du har en B-vitaminbrist orsakad av för låga nivåer av vitamin B12 (kobalamin), B6 (pyridoxin) eller B9 (folat), då homocysteinnivå...erna ökar vid en eventuell brist. Homocystein kan även testas för att avgöra om du har ökad risk för hjärtinfarkt, stroke eller för att diagnostisera en sällsynt ärftlig sjukdom.

Mineraler

Zink

Zink är en mineral som ingår i kroppens hundratals enzymer. Mineralen är viktig för immunsystemet, där kan brist leda till försämrat immunförsvar. Andra... förekommande bristsymtom är hudproblem och försämrat smaksinne. Zink finns framförallt i kött, men även i fullkorn och vissa nötter och frön. Värt att nämna är att många växter även innehåller fytater som har en hämmande verkan på zinkupptaget. För att få reda på om kosten ger någon effekt på din zinknivå eller om du känner symtom och misstänker zinkbrist kan du ta detta testet.

Magnesium

Magnesium är en mineral där den fysiologiska funktionen är en del av proteinproduktionen, kalciumomsättningen, och nervsystemet. Muskelkramp, sömnsvårighe...ter, högt blodtryck, sötsug eller ångest kan tyda på magnesiumbrist. Mineralen finns framförallt i baljväxter, men även i fullkornsprodukter och kött. Detta test passar dig som vill ta reda på om du lider av brist eller vill undersöka om dina värden har ökat efter en kostomläggning.

Järn

Järn är en mineral som är central i flera biologiska områden: syretransport, andningskedjan, DNA-syntes, kofaktorer, och enzymer. I princip alla kroppens ce...ller behöver järn. Det är främst 2 komponenter som styr järnbalansen i kroppen: ferritin, och transferrinreceptorn. Ferritinet är ett intracellulärt protein som kan lagra järnöverskott, medan transferrin är ett transportprotein som kan binda och frigöra järn intracellulärt. Järnbrist är den vanligaste mineralbristen vilket kan undvikas genom att se till att behovet tillgodoses.

Ferritin

Ferritin är ett mått på kroppens järndepå som kan mätas i blodet. Det beror på att ferritin läcker ut i små mängder till blodet och kan därmed ge en ...hint av kroppens järndepå. Ferritinet har dock ingen funktion i blodet.

Transferrin

Transferrin (järnmättnad) är ett transportprotein som kan binda och frigöra järn intracellulärt. Transferrin är ett mått som ofta används vid utredning... av järnstatus. Måttet räknas fram ur värdena för järn och transferrin, TIBC (Total iron-binding capacity).

Kalcium

Kalcium är en livsnödvändig mineral som ingår i skelett, tänder och nervfunktion. Det hjälper även till vid blodkoagulering. Den största delen av kalciu...m i kroppen lagras i tänderna och skelettet. Testet visar kalciumnivån i blodet, som normalt är strikt reglerat. Avvikelser innebär att kalciumnivåerna är antingen för låga eller för höga. Symtom för en låg kalciumnivå kan vara stickningar i fingrarna, muskelspasmer och ryckningar. Höga kalciumvärden kan bero på aptit- och energilöshet, illamående eller förstoppning. Detta blodprov hjälper till diagnostisera sjukdomar som påverkar ben, hjärta, nerver, njurar och andra organ.

Hjärt- & Kärl

Apo A1

Detta test görs för att bedöma den eventuella risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Apolipoprotein A1 (Apo A1) kan jämföras med det goda HDL-kolesterolet....

Apo B

Apolipoprotein B (Apo B) kan jämföras med det onda LDL-kolesterolet. Detta test görs för att bedöma den eventuella risken för hjärt- och kärlsjukdomar....

Lipoprotein (a)

Lipoprotein (a) är transportmolekyler för triglycerider i blodet (blodfetter). Det finns olika typer av lipoproteiner: LDL, HDL, IDL, VLDL och kylomikroner, v...arav lipoprotein (a) utgörs av LDL. Testet används för att utreda risken för genetiska anlag för kardiovaskulär sjukdom, där höga nivåer innebär en risk för hjärt- och kärlsjukdom. Lipoprotein (a) visar inget om livsstilsfaktorers påverkan.

Kreatinkinas (CK)

Kreatinkinas (CK) är ett enzym som har en central roll i muskel- och energiomsättningen, särskilt skelettmuskulatur och hjärtats vävnad. Testet används fr...ämst för att utvärdera hjärtmuskelskada, eftersom CK-värdet i blodet stiger vid hjärtinfarkt och andra hjärtrelaterade sjukdomar. Det beror på att enzymet läcker ut i blodbanan från det skadade området. Enzymet är även kraftigt förhöjt vid alla typer av muskulär dystrofi och förhöjda värden kan ses långt innan kliniska symtom uppkommer.

HDL-kolesterol

Testet mäter mängden HDL-kolesterol i blodet, vilket anses vara det goda kolesterolet, som tar hand om kolesterolöverskott. Testet tas med fördel i samband ...med Triglycerider, Total kolesterol och LDL-kolesterol.

LDL-kolesterol

Testet mäter mängden LDL-kolesterol i blodet, vilket anses vara det onda kolesterolet som ger upphov till hjärt- och kärlsjukdom vid förhöjda nivåer. Tes...tet tas med fördel i samband med Triglycerider, Total kolesterol och HDL-kolesterol.

Sköldkörtel

TSH

Sköldkörteln spelar en viktig roll för att reglera kroppsvikten, kroppstemperaturen, muskelstyrkan och till och med humöret. När sköldkörtelnivåer i kro...ppen är låga, producerar hypofysen mer TSH. När sköldkörtelnivåerna är höga producerar hypofysen mindre TSH. TSH-nivåer som är för höga eller för låga kan indikera att din sköldkörtel fungerar inte korrekt.

T3

Ett T3-test görs normalt om man misstänker ett problem med sin sköldkörtel. Symtom kan vara svaghet och trötthet, sömnsvårigheter, ökad känslighet mot ...värme eller kyla, viktförändring, torra, irriterade, puffiga eller utbuktande ögon, håravfall, handskakningar samt ökad hjärtrytm.

T4

Detta test utförs vid misstanke om ett fel på sköldkörteln. Symtom på detta kan vara ögonproblem som torrhet, håravfall, handskakningar, samt förändrin...gar i hjärtfrekvensen och blodtrycket.

TPO-ak

TPO-ak är en markör för autoimmunitet som finns hos ungefär 90% av alla som har hypotyreos. Viktigt att nämna är att den ej orsakar sjukdomen. Ungefär 10...-15% av den friska kvinnliga befolkningen har markören utan att ha hypotyreos. TPO-ak kan påvisa en uttalad hypotyreos, men även en lätt och “subklinisk”.

Lever

Alkalisk fosfatas (ALP)

Alkalisk fosfatas (ALP) är ett enzym som har som funktion att spjälka fosfatgrupper från olika molekyler. ALP utreds främst vid misstanke om leversjukdom el...ler skelettsjukdom som osteitis deformans, rakit och metastaser, samt hyperparatyreoidism. Den främsta orsaken till kraftigt höjda ALP-värden är gallvägsobstruktion. Testet kan kombineras med andra leverprover för en bättre bedömning.

Bilirubin

Bilirubin är en avfallsprodukt från bildningen av förbrukade röda blodkroppar. Färgen är gul och ger färg till urin och avföring. Hos patienter med väl...digt höga värden av bilirubin i blodet (gulsot) kan man se att ögonvitorna och huden blir gulaktig. Testet används vid misstanke om lever-, pankreas- eller gallvägssjukdomar och kan visa om du har en hyperbilirubinemi.

Gamma GT

GT kan tas vid misstanke om lever- eller gallvägssjukdom. Förhöjda nivåer ses i samband med infektiös hepatit och leversteatos, diabetes, övervikt, hög a...lkoholkonsumtion och vid behandling med vissa läkemedel, men även vid gallvägsobstruktion, levermetastaser, akut pankreatit och pankreascancer. GT-test tas med fördel tillsammans med andra levertester.

ASAT

Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som förekommer framförallt i lever, hjärta och skelettmuskler. När vävnaden eller organet skadas läcker ASAT ...ut i blodomloppet. Höga ASAT-värden är alltså ett tecken på ohälsa. ASAT-testet kan göras samtidigt som ett test för alaninaminotransferas (ALAT), eftersom det kan hjälpa till att avgöra om levern eller något annat organ har skadats samt huruvida alkoholmissbruk har varit en orsak till leverskadan.

ALAT

Alaninaminotransferas (ALAT) är ett enzym som finns i cytoplasman hos leverceller och i blodet. Testet tas för att utvärdera leverns tillstånd och för att ...identifiera eventuella leversjukdomar, särskilt hepatit och cirros orsakad av alkohol, droger eller virus, eftersom det ger mycket höga ALAT-värden. ALAT-testet kan göras samtidigt som ett test för aspartataminotransferas (ASAT), eftersom förhållandet mellan dem kan hjälpa till att avgöra om levern eller något annat organ har skadats samt huruvida alkoholmissbruk har varit en orsak till leverskadan.

Njurar

Kalium

Kaliumtestet är ett av de vanligaste som tas. Det kan exempelvis tas vid misstanke om någon njursjukdom eller högt blodtryck. Kalium har en central roll hos... muskel- och nervcellerna, särskilt i hjärtat.  En rubbning i balansen kan därmed orsaka muskel- och hjärtproblem. Vid regelbunden läkemedelsanvändning mot hjärtsjukdom eller högt blodtryck kontrolleras kaliumhalten också. Det beror på att vissa läkemedel kan höja eller sänka kaliumhalten i blodet. Kalium finns i de flesta livsmedel och kaliumbrist är överlag ovanligt. Kalium tas med fördel tillsammans med kreatinin och natrium för att utreda njurproblem.

Natrium

Mineralämnet natrium har en central roll i kroppens salt- och vätskebalans, där det regleras strikt. Minsta avvikelse i natriumbalansen kan tyda på funktion...srubbningar i olika organ. Provet görs därför vid misstanke om en hjärt- eller njursjukdom samt vid uttorkning. Om du tar vätskedrivande läkemedel regelbundet kan det vara bra att hålla koll på natriumbalansen. Natrium kan med fördel även kombineras med andra prover som kreatinin- och kaliumprov. För mycket natrium, exempelvis högt intag av salt, kan leda till högt blodtryck. Det ökar följaktligen risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Om du vet med dig att du saltar maten mycket eller äter mycket snabb-, restaurang- och färdigmat kan du se om du får i dig för mycket salt med natriumtestet.

Cystatin C

Cystatin C är ett protein som är en markör för njurfunktionen – den glomerulära filtrationshastigheten (GFR). Om njurfunktionen är nedsatt kommer Cystat...in C-nivåerna att öka. Vid beställning av cystatin C erhålls oftast även eGFR (skattning av glomerulär filtrationshastighet) som är en beräkning av njurfunktionen utifrån cystatin C-värdet.

Kreatinin

Kreatinin är en biprodukt som bildas när kroppen bryter ned kreatinfosfat, som är en energireserv för musklerna. För att bli av med kreatininet måste det ...filtreras genom njurarna, ut via urinen. Kreatininvärdet i blodet är därför en markör för njurarnas funktion – om värdet är högt indikerar det att njurarnas funktion är nedsatt. Innan du lämnar provet brukar du få sitta ner en stund. Provet tas venöst i armen. Det kan tas när som helst under dygnet. Vid beställning av kreatinin erhålls oftast eGFR (glomerulär filtrationshastigheten) som är en beräkning av njurfunktionen utifrån kreatininvärdet

Immunförsvar

CRP (snabbsänka)

CRP – C-reaktivt protein, även kallat snabbsänkan mäter inflammationsgraden via blodet genom ett litet stick i fingret. CRP-nivån reagerar snabbt på infl...ammation eller infektion och går sedan ned snabbt vid normaliserat tillstånd, vilket gör att inflammationsprocessen i kroppen kan följas enkelt för att avgöra om en behandlingsinsats är effektiv.

CRP (högkänslig)

CRP – C-reaktivt protein, även kallat snabbsänkan mäter inflammationsgraden via blodet genom ett litet stick i fingret. CRP (högkänslig) kan mäta låggr...adig inflammation.

Lymfocyter

Lymfocyter är en sorts vita blodkroppar som ingår i immunförsvaret. Det finns två typer av lymfocyter: T- och B-lymfocyter, varav den förstnämnda är van...ligast. T-lymfocyter omvandlas till mördarceller vid kontakt med främmande mikroorganismer som är en fara för kroppens hälsa. En del T-lymfocyter blir kvar som T-minnesceller och kommer ihåg det ämne som utlöste kroppens immunförsvarsreaktion. B-lymfocyterna omvandlas istället till plasmaceller som bildar antikroppar som bekämpar främmande antigener.

Hormoner

Progesteron

Progesteron är ett endogent steroid- och progestogen könshormon som är involverat i menstruationscykeln, graviditeten och embryogenesen hos människor. Det h...ör till en grupp steroidhormoner som kallas progestogener, och är den största progestogenen i kroppen. Progesteron har en rad viktiga funktioner i kroppen. Det är också en viktig metabolisk mellanprodukt vid produktion av andra endogena steroider, inklusive könshormoner och kortikosteroider, och spelar en viktig roll i hjärnfunktionen som neurosteroid.

Östrogen

Östrogen (Östradiol) är ett steroidhormon och är det främsta kvinnliga könshormonet. Det är inblandat i reglering av östrogen och kvinnliga menstruella ...reproduktionscykler. Östrogen är ansvarig för utvecklingen av kvinnliga sekundära sexuella egenskaper som bröst, utbredning av höfterna och ett feminint mönster av fettfördelning hos kvinnor och är viktigt för utveckling och underhåll av kvinnliga reproduktionsvävnader såsom bröstkörtlar, livmoder, och vagina under pubertet, vuxen ålder och graviditet.  De har också viktiga effekter i många andra vävnader, inklusive ben, fett, hud, lever och hjärnan.

hCG (graviditetstest)

För dig som vill ha ett mer tillförlitligt graviditetstest via blodprov. Testet mäter den exakta mängden hCG i blodet för att bekräfta en graviditet i ett... tidigt skede eller följa fosterutvecklingen fram till vecka 7.

Testosteron

Testosteron är ett så kallat manligt könshormon, men finns även hos kvinnor i låg halt. Hormonets funktion är att utveckla mannens yttre och inre könsorg...an. Det reglerar också muskelmassa och sexlusten hos män.

Cancer

CA-125 (ovarial)

CA-125 är en tumörmarkör där en förhöjd nivå i blodet kan tyda på ovarialcancer. Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår ...från äggstockarna eller dess närliggande strukturer. OBS! En cancermarkör är aldrig en garanti för att upptäcka cancer utan skall ses som komplement till övriga undersökningar.

CA-19-9 (kolon-rektum)

En förhöjd nivå av CA-19-9 kan tyda på en tumör vid kolon-rektum och ventrikel. OBS! En cancermarkör är aldrig en garanti för att upptäcka cancer utan ...skall ses som komplement till övriga undersökningar.

CEA (kolon)

CEA anses vara en tillförlitlig markör för koloncancer (tjocktarmscancer). Alla cancerpatienter har dock inte förhöjt CEA, utan detta är individuellt.  F...ör de patienter med förhöjning är CEA en bra markör för vidare uppföljning. OBS! En cancermarkör är aldrig en garanti för att upptäcka cancer utan skall ses som komplement till övriga undersökningar.

PSA (prostata)

Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett protein som främst produceras av celler i prostatan, en liten körtel som omger urinröret hos män och producerar en v...ätska. Cancer och inflammation kan öka mängden PSA i blodet. Detta test mäter mängden PSA i blodet som kan indikera eventuell prostatacancer. OBS! Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA.

CA-15-3 (bröst)

Cancerantigen 15-3 (CA 15-3) är ett protein som produceras av normala bröstceller. Hos många personer med en cancertumör i bröstet finns ofta en ökad prod...uktion av CA 15-3. OBS! En cancermarkör är aldrig en garanti för att upptäcka cancer utan skall ses som komplement till övriga undersökningar.

PSA/fritt/total/kvot (prostata)

Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett protein som produceras främst av celler i prostata, en liten körtel som omger urinröret hos män och producerar en v...tska. Detta test mäter mängden PSA i blodet. Kvoten kan hjälpa till och ge en vägledning till om ett högt PSA-värde är orsakat av en cancer eller av en godartad prostataförstoring. Ju högre PSA-kvoten är desto högre är chansen att det är godartat och inte cancer. OBS! Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA.

Könssjukdomar

HIV

HIV är ett virus som kan överföras mellan människor och eventuellt utvecklas till AIDS om immunförsvaret blir tillräckligt försvagat av HIV-infektionen. ...Du får en HIV-infektion om du blir smittad av viruset. Behandling mot HIV i ett tidigt skede kan idag förhindra skador på immunförsvaret och att patienten ej drabbas av komplikationer eller en förkortad livslängd. Testet kan visa om man har en HIV-infektion.

Övriga prover

Blodstatus

Innehåller Hb, MCV, MCH, MCHC, EVF, LPK, EVF, och TPK som ger dig en bild över samtliga blodkroppar: röda blodkroppar (erytrocyter), blodplättar (trombocyte...r), vita blodkroppar (leukocyter) samt blodvärde. Det analyserar även hematokriten, erytrocytvolymfraktionen, medelcellvolymen, hemoglobinmassan och hemoglobinmassakoncentrationen.

Avföringsprov (f-hb)

Undersökningen mäter blod i avföringen. Du får hemskickat ett provpaket med instruktioner om hur du går tillväga. I paketet får du även ett kuvert som d...u ska posta avföringsprovet i. Portot är förbetalt.

Fysiska undersökningar

Blodtrycksmätning

En erfaren sjuksköterska tar blodtrycket på dig. Innan mätningen bör du ha suttit ner i en kvart för att komma ner i vilopuls....

EKG

Vilo-EKG mäter hjärtats aktivitet och utförs av en sjuksköterska som sätter elektroder på huden runt din bröstkorg, samt på handlederna och vristerna. D...u är liggande på rygg under hela undersökningen. Om du har mycket kroppsbehåring kan fästet av elektroderna påverkas och därför kan en del hår behövas rakas bort. Undvik att smörja in dig med hudkräm/kroppsolja/lotion innan undersökningen då det kan göra det svårare att få en tydlig registrering.

Synundersökning på lång och nära håll

Vid synundersökningen ingår undersökning för både långseende och kortseende. För långseende ska du urskilja bokstäver på en upplyst tavla med ett öga... i taget. Bokstäverna som avläses blir successivt mindre för varje rad. Du står med ett förutbestämt avstånd (5 m) framför tavlan. För undersökning av närseende får du läsa bokstäver på nära håll med hjälp av en analog bokstavstavla som du håller i framför dig.

Audiogram (hörseltest)

Hörseltestet går ut på att du får hörselkåpor på dig och en knapp som du ska trycka på varje gång som du hör en signal i lurarna. Undersökningen utf...rs av en sjuksköterska.

PEF-mätning

PEF står för Peak Expiratory Flow som är ett mått på den maximala utandningshastigheten och mäts i liter/minut. PEF mäts oftast för utredning av lungsju...kdomar såsom astma och KOL. Undersökningen går till genom att du andas in så djupt som möjligt och sätter in PEF-mätarens munstycke i munnen. Slut tätt med läpparna så att ingen luft försvinner ut på sidorna. Blås sedan ut kraftigt och snabbt. Du upprepar sedan proceduren på samma sätt 2 gånger till.

Urinprov (protein & glukos)

Undersökning av proteiner och glukos i urin. Du börjar med att lämna urin i en kopp på toaletten och ställer det färdiga provet i luckan avsedd för urinp...rover. En sjuksköterska analyserar sedan ditt prov och du får resultatet med en gång.

Uppföljning

Provsvar hemskickade (ingår)

...

Telefonsamtal med läkare

...

Läkarbesök (20min)

...